Obama beatbox gợi ý rapper Suboi đọc rap cho ông nghe – YouTube

Obama trổ tài beatbox gợi ý rapper Suboi đọc rap cho ông nghe trong cuộc gặp rất thoải mái sáng 25.5 giữa Tổng thống Mỹ và các bạn trẻ tài năng ở TP.HCM

Source: Obama beatbox gợi ý rapper Suboi đọc rap cho ông nghe – YouTube